Філія Губиниська гімназія Губиниського ліцею Губиниської селищної ради


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Нормативно-правова база закладу

Нормативно-правові документи щодо організованого початку нового 2020/2021 навчального року

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 2019/2020 Н.Р.

 

 

Нормативно-правове і навчально-методичне забезпечення освітнього процесу

 

Державні стандарти. Нова українська школа

Постанова КМУ від 21.02.2017 №87 “Про затвердження Державного стандарту початкової освіти“ (застосовується з

1 вересня 2018 р. для учнів, які навчаються за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої

освіти).

! Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688 “Про внесення змін до Державного стандарту

початкової освіти”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року№ 462 «Про затвердження Державного стандарту

початкової загальної освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного

стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

Концепція НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №903-р «Про затвердження плану заходів на

2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої

освіти «Нова українська школа».

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 №283 «Про затвердження Методичних рекомендацій

щодо організації освітнього простору Нової української школи».

 

 

 •  

 

Нормативні документи щодо 2018/2019  навчального року

 

Освітня програма Губиниського ЗЗСО І - ІІ ступенів №1

 

Лист Міністерства освіти і науки України від 03. 07. 2018 р. № 1/9-415 “Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році”

 

 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ: 

 

 

 

 

 

 

 

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ: 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНІ САЙТИ

Ключові компетентності Нової української школи

1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.

2. Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.

3. Математична грамотність. Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.

4. Компетентності в природничих науках і технологіях. Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.

5. Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

6. Уміння навчатися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

7. Соціальні і громадянські компетентності. Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.

8. Підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику.

9. Загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.

10. Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

Кiлькiсть переглядiв: 1249
8

ОКРЕМІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО ОСВІТУ 2017 РОКУ

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про освіту
(Прийняття від 05.09.2017. Набрання чинності 28.09.2017 )

Стаття 3. Право на освіту

1. Кожен має право на якісну та доступну освіту. Право на освіту включає право здобувати освіту впродовж усього життя, право на доступність освіти, право на безоплатну освіту у випадках і порядку, визначених Конституцією та законами України.

Стаття 4. Забезпечення права на безоплатну освіту

1. Держава забезпечує:

·                                 безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти відповідно до стандартів освіти;

·                                 розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої і післядипломної освіти відповідно до законодавства.

3. Держава гарантує усім громадянам України та іншим особам, які перебувають в Україні на законних підставах, право на безоплатне здобуття повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти.

Держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у тому числі електронними), посібниками всіх здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності

1. Засадами державної політики у сфері освіти та принципами освітньої діяльності є:

·                                 забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;

·                                 розвиток інклюзивного освітнього середовища, у тому числі у закладах освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання осіб з особливими освітніми потребами;

·                                 прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;

·                                 відповідальність і підзвітність органів управління освітою та закладів освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності перед суспільством;

·                                 свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми, закладу освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності;

·                                 академічна доброчесність;

·                                 академічна свобода;

·                                 фінансова, академічна, кадрова та організаційна автономія закладів освіти у межах, визначених законом;

·                                 гуманізм;

·                                 демократизм;

·                                 єдність навчання, виховання та розвитку;

·                                 виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей Українського народу, його історико-культурного надбання і традицій;

·                                 формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення;

·                                 формування громадянської культури та культури демократії;

·                                 формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;

·                                 невтручання політичних партій в освітній процес;

·                                 невтручання релігійних організацій в освітній процес (крім випадків, визначених цим Законом);

·                                 сприяння навчанню впродовж життя;

·                                 доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою.

Стаття 7. Мова освіти

1. Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

Держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти.

Особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної та початкової освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується шляхом створення відповідно до законодавства окремих класів (груп) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд із державною мовою і не поширюється на класи (групи) з навчанням українською мовою.

3. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.

4. У закладах освіти відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами - державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

Стаття 8. Види освіти

1.      Особа реалізує своє право на освіту впродовж життя шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти.

2.       Формальна освіта - це освіта, яка здобувається за освітніми програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, спеціальностей (професій)

3.       Неформальна освіта - це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти

4.       Інформальна освіта (самоосвіта) –

Стаття 9. Форми здобуття освіти

1. Особа має право здобувати освіту в різних формах або поєднуючи їх.

Основними формами здобуття освіти є:

·                                 інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);

·                                 індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж, на робочому місці (на виробництві);

дуальна. це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти (в інших суб’єктів освітньої діяльності) з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору.

Стаття 12. Повна загальна середня освіта

2. Повна загальна середня освіта в Україні є обов’язковою і здобувається в інституційних або індивідуальних формах, визначених законодавством, як правило, в закладах освіти.

3. Повна загальна середня освіта має три рівні освіти:

·                                 початкова освіта тривалістю чотири роки;

·                                 базова середня освіта тривалістю п’ять років;

·                                 профільна середня освіта тривалістю три роки.

Початкова, базова середня і профільна середня освіта можуть здобуватися в окремих закладах освіти або у структурних підрозділах однієї юридичної особи (закладу освіти).

4. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

5. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником.

Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти

1. Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій.

Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.

Опорний заклад освіти - це заклад загальної середньої освіти, що має зручне розташування для підвезення дітей з інших населених пунктів, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу та спроможний забезпечувати на належному рівні здобуття профільної освіти.

Стаття 19. Освіта осіб з особливими освітніми потребами

3. Особам з особливими освітніми потребами освіта надається нарівні з іншими особами, у тому числі шляхом створення належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби таких осіб, визначені в індивідуальній програмі розвитку.

Стаття 20. Інклюзивне навчання

1. Заклади освіти за потреби утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами. У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків така група або клас утворюється в обов’язковому порядку.

Стаття 23. Автономія закладу освіти

1. Держава гарантує академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію закладів освіти.

2. Обсяг автономії закладів освіти визначається цим Законом, спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

Стаття 26. Керівник закладу освіти

1. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

3. Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

·                                 організовує діяльність закладу освіти;

·                                 вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

·                                 призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

·                                 забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

·                                 забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

·                                 забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

·                                 сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

·                                 сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

·                                 здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти.

Стаття 27. Колегіальні органи управління закладів освіти

1. Основним колегіальним органом управління закладу освіти є вчена або педагогічна рада, Стаття 28. Громадське самоврядування в закладі освіти

яка створюється у випадках і порядку, передбачених спеціальними законами.

У закладі освіти можуть діяти:

·                                 органи самоврядування працівників закладу освіти;

·                                 органи самоврядування здобувачів освіти;

·                                 органи батьківського самоврядування;

·                                 інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

2. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти.

Стаття 29. Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти

1. Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти створюється за рішенням засновника відповідно до спеціальних законів. Порядок формування наглядової (піклувальної) ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

2. Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

3. Члени наглядової (піклувальної) ради закладу освіти мають право брати участь у роботі колегіальних органів закладу освіти з правом дорадчого голосу.

4. До складу наглядової (піклувальної) ради закладу освіти не можуть входити здобувачі освіти та працівники цього закладу освіти.

5. Наглядова (піклувальна) рада має право:

·                                 брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контролювати її виконання;

·                                 сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

·                                 аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника;

·                                 контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу освіти;

·                                 вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення або відкликання керівника закладу освіти з підстав, визначених законом;

·                                 здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

Стаття 42. Академічна доброчесність

1. Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

2. Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:

·                                 посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

·                                 дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

·                                 надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

·                                 контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

·                                 об’єктивне оцінювання результатів навчання.

5. За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності

·                                 відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

Стаття 45. Інституційний аудит

1.      Інституційний аудит - це комплексна зовнішня перевірка та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти (крім закладів вищої освіти), які забезпечують його ефективну роботу та сталий розвиток

Стаття 50. Атестація педагогічних працівників

1. Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників.

Стаття 51. Сертифікація педагогічних працівників

2. Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативою.

Стаття 53. Права та обов’язки здобувачів освіти

1. Здобувачі освіти мають право на:

·                                 навчання впродовж життя та академічну мобільність;

·                                 індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

·                                 якісні освітні послуги;

·                                 справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

·                                 відзначення успіхів у своїй діяльності;

·                                 свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

·                                 безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

·                                 повагу людської гідності;

·                                 захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

·                                 користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

·                                 доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

·                                 особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

·                                 інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

3. Здобувачі освіти зобов’язані:

·                                 виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

·                                 поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

·                                 відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

·                                 дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).

4. Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

5. Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

Стаття 54. Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу

1. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають право на:

·                                 академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

·                                 педагогічну ініціативу;

·                                 розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

·                                 користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

·                                 підвищення кваліфікації, перепідготовку;

·                                 вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

·                                 доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

·                                 відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

·                                 справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

·                                 захист професійної честі та гідності;

·                                 індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

·                                 творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;

·                                 забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального і кооперативного будівництва;

·                                 забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у порядку, передбаченому законодавством;

·                                 безпечні і нешкідливі умови праці;

·                                 подовжену оплачувану відпустку;

·                                 участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

·                                 участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти.

2. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники зобов’язані:

·                                 постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

·                                 виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

·                                 сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

·                                 дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

·                                 дотримуватися педагогічної етики;

·                                 поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

·                                 настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

·                                 формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституціїта законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

·                                 виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

·                                 формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

·                                 захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

·                                 додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки.

3. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або установчими документами закладу освіти.

4. Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються законодавством, відповідними договорами та/або установчими документами закладу освіти.

5. Відволікання педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.

6. Особи, винні в порушенні цієї статті, несуть відповідальність згідно з законом.

Стаття 55. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти

1. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.

2. Батьки здобувачів освіти мають право:

·                                 захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

·                                 звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;

·                                 обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

·                                 брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

·                                 завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

·                                 брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

·                                 отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

3. Батьки здобувачів освіти зобов’язані:

·                                 виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

·                                 сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

·                                 поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

·                                 дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

·                                 формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

·                                 настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

·                                 формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституціїта законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

·                                 виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

·                                 дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

4. Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, а суб’єкти освітньої діяльності мають враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу.

5.      Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися законодавством, установчими документами закладу освіти і договором про надання освітніх послуг (за наявності).

Стаття 60. Робочий час педагогічних і науково-педагогічних працівників

1.      Робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором

Стаття 78. Фінансування системи освіти

1. Держава забезпечує асигнування на освіту в розмірі не менше ніж 7 відсотків валового внутрішнього продукту за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

2. Фінансування закладів, установ і організацій системи освіти здійснюється за рахунок коштів 6. Фінансування здобуття повної загальної середньої освіти здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, у тому числі шляхом надання освітніх субвенцій місцевим бюджетам, коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

відповідних бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Стаття 79. Фінансово-господарська діяльність закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти

1. Джерелами фінансування суб’єктів освітньої діяльності відповідно до законодавства можуть бути:

·                                 державний бюджет;

·                                 місцеві бюджети;

·                                 плата за надання освітніх та інших послуг відповідно до укладених договорів;

·                                 гранти вітчизняних і міжнародних організацій;

·                                 добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;

·                                 інші джерела, не заборонені законодавством.

"Стаття 27. Атестація та підвищення кваліфікації педагогічних працівників";

доповнити частиною третьою такого змісту:

·                                 "3. Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту". Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин, з яких певна кількість годин має бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами";

"Стаття 39. Управління та громадське самоврядування закладу загальної середньої освіти

1. Керівництво закладом загальної середньої освіти здійснює директор, повноваження якого визначаються законом, статутом закладу освіти та трудовим договором.

·                                 2. Колегіальним органом управління закладу загальної середньої освіти є педагогічна рада, повноваження якої визначаються цим Законом і статутом закладу освіти

3. У закладі загальної середньої освіти можуть діяти:

 • органи самоврядування працівників закладу освіти;
 • органи самоврядування здобувачів освіти;
 • органи батьківського самоврядування;
 • інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

 

Готуємось до нового 2016/2017 навчального року
  28.06.2016, 11:44
 • 1. Методичні рекомендації щодо викладання  предмета «Образотворче  мистецтво» у 2016/2017 н.р./metodichni_rekomendaciji_muzichne_mistectvo_2016-2.doc
 • 2.  Методичні рекомендації щодо викладання  предмета «Художня культура» у 2016/2017 н.р./metodichni_rekomendaciji_khudozhnja_kultura_2016-2.doc
 • 3.  Методичні рекомендації щодо викладання  предмета «Музичне  мистецтво» у 2016/2017 н.р. /metodichni_rekomendaciji_muzichne_mistectvo_2016-2.doc
 • 4.  Методичні рекомендації щодо викладання  предмета «Українознавство» у 2016/2017 н.р./minchenko_2016.docx
 • 5. Методичні рекомендації щодо викладання  іноземних мов  у 2016/2017 н.р./im_metod_rekom_16_17.doc
 • 6. Методичні рекомендації щодо викладання предмета інтегрованого курсу " Мистецтво" у 8- 9 класах  у 2016/2017 н.р .
 • /metodichni_rekomendaciji_shhodo_vikladannja_predme.doc
 • 7. Методичні рекомендації щодо викладання  предмета «Захист Вітчизни» у 2016/2017 н.р./reklomendacij_2017i_zv_2017_microsoft_word.docx
 • 8. Методичні рекомендації щодо вивчення  історії, правозавства  та курсів  морально-духовного спрямування  у 2016/2017    н. р.
 •  /mr_2016-2017_n.r-istorija_ta_suspilni_disciplini.docx
 • 9.  Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році
 • /rekeomendaciji_2016_zarubizhka.doc
 • 10. Методичні рекомендації щодо викладання російської мови і літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році
 • /rekomendaciji_2016_rosijska.doc
 • 11. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ  В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УСІХ ТИПІВ У 2016/2017 н. р
 • /ukrajinska-metod.rek.ostatochni_2016.doc.
 • 12.Методичні рекомендації щодо викладання курсу "Природознавство"у 5 класі 2016/2017 н.р. /2016andrukh-priroda-1.docx
 • 13. Методичні рекомендації щодо вивчення фізики у  2016/2017 у н.  р.
 • /2016andrukh-rekomendaciji_druk_fizika.docx
 • 14. Методичні рекомендації щодо викладання астрономії в 2016/2017 навчальному році/2016andrukh-astronomija.docx
 • 15. Методичні рекомендації щодо викладання біології у 2016/2017 навчальному році /metodichni_rekomendaciji_biologija_..docx

Нормативні документи

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА якою керується навчальний заклад:


Закони України:

 

Акти Кабінету Міністрів України Накази Міністерств:

 

Державні стандарти:

 

Накази Міністерства:

 

Листи Міністерства:

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ

-------

Конституція України


Конвенції