Губиниський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 1 Новомосковської районної ради


запам'ятати

 
Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Методичне об'єднання вчителів суспільно-гуманітарного напрямку

ЗВІТ МО ВЧИТЕЛІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО НАПРЯМКУhttps://drive.google.com/file/d/1nYAzsi_QI5WMDna8HfnD0bDIDgEtqFT0/view?usp=sharing
До дистанційного навчання з англійської мови на період карантину можна знайти на сайті   вчителя англійської мови Ярош Н.І. за посиланням https://www.blogger.com

 

 

 

Аналіз

роботи методоб’єднання

суспільно-гуманітарного

напрямку

 

Губиниської ЗОШ

І-ІІІ ступеня № 1

 

за 2015-2016 н. р.

 

 

 

 

 

Керівник МОСГН

Бабенко Н.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Патріотизм – серцевина людини,

основа її активної позиції»

В.О.Сухомлинський

 

Сьогодення суспільства характеризується стрімким розвитком інноваційних  перетворень у різних сферах життєдіяльності людини, у тому числі і соціальної. Суспільству і державі потрібні громадяни, які вміють соціалізуватися в швидкоплинний соціум, люди творчі, активні, конкурентоспроможні, компетентні, здатні до  змін, з гнучким критичним  мисленням, універсальними способами дій, засвоєними духовно-моральними цінностями. Суспільно важливе завдання для освітян - забезпечити розбудову такого освітнього простору, у якому особистість з раннього дитинства усвідомлювала б свою суспільну значущість і через систему ціннісних ставлень набувала досвіду взаємодії з соціумом.

Завдання, що проголошені в стратегічному документі освіти - Національній доктрині розвитку освіти, спрямовані на перехід системи освіти на новий тип гуманістично-інноваційної освіти, її конкурентоспроможність в європейському та світовому освітньому просторі, формуванні покоління молоді, що буде захищеним та мобільним на ринку праці, здатним робити особистісний духовно-світоглядний вибір, матиме необхідні знання, навички та компетентності для інтеграції в суспільство на різних рівнях, буде здатним до навчання впродовж життя.

Такі позиції потребують від учителів МОСГН особливих підходів до оновлення змісту освіти та до застосування нових педагогічних підходів до навчання, впровадження інформаційних та комунікаційних технологій, які модернізують процеси в будь-якій галузі суспільства.  Це передбачає формування особистості та професіонала, патріота України, який усвідомлює свою приналежність до європейської цивілізації й чітко орієнтується в сучасних реаліях і перспективах соціокультурної динаміки.  Кожна шкільна дисципліна покликана формувати громадянина.  Але особливе значення у виконанні цих завдань вирішують суспільно-гуманітарні дисципліни.

Опрацювання нової науково-методичної проблеми передбачає зміну змісту освіти, освоєння нових навчальних програм, запровадження нетрадиційних форм педагогіки, пошук оригінальних методик викладання, конструювання нового досвіду на основі досягнень науки й передового педагогічного досвіду, перевірку його ефективності.

Ось чому важливо саме в школі створити атмосферу, виховати в учителів смак до теорії, повагу до досвіду інших, прагнення до безперервного поповнення своїх знань. Тільки в поєднанні постійної самоосвіти й внутрішнього контролю педагогічної ідеї і досвід, які можуть стати внутрішнім досягненням учителя, а їх реалізація перетвориться в його потребу.

 Склад методичного об’єднання  вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін Губиниської ЗОШ І-ІІІ ступеня №1 налічує 7 осіб: 3 вчителів української мови, 2 вчителів англійської мови, 1 вчителя світової літератури, 1 вчителя історії та правознавства.

Якісний склад членів МОСГН свідчить про високий методичний досвід та рівень професіоналізму:

·       вища кваліфікаційна категорія – 6

·       вчителів – методистів – 4

·       старший вчитель – 1

·       спеціаліст І категорії – 1

Методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного напрямку в 2015-2016 н.р. працювало над науково-методичною проблемою: «Реалізація громадсько-патріотичного потенціалу предметів суспільно-гуманітарного напрямку як фактор формування загальноосвітньої і соціальної компетентності особистості», що є складовою у виконанні обласного науково-методичного проекту на І етапі «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

Основними завданнями роботи у вирішенні науково-методичної проблеми були:

·       удосконалення науково-теоретичної, психологічної, загально дидактичної і фахової підготовки членів МОСГН, їх самоосвітньої та творчої діяльності  в процесі роботи над новою обласною темою науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»;

·       формування соціальних компетенцій учнів засобами суспільно-гуманітарних дисциплін;

·       пріоритетність національно-патріотичного виховання в процесі викладання дисциплін СГН;

·       всебічне вивчення та впровадження навчальних інновацій, спрямованих на якісне поліпшення навчально-виховного процесу;

·       впровадження інтерактивних технологій, мультимедійних засобів у практику роботи вчителів;

·       спонукання вчителів  до толерантного розв’язання педагогічних ситуацій, обміну інформацією, творчими напрацюваннями, педагогічним досвідом;

·       залучення учнів до науково-дослідницької роботи в школі, участі в олімпіадах та конкурсах;

 

За 2015-2016 н.р. проведено 5 засідань МОСГН, під час яких були розглянуті такі питання:

1.     визначення пріоритетів у роботі МОСГН на першому етапі роботи над науково-методичним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»:

·       вивчення матеріалів нового Державного стандарту освіти та методичних рекомендацій щодо викладання предметів СГН у 7 класі;

·       адаптація учнів 5 класу в умовах стандартизації освіти в середній школі;

2.     Соціалізація особистості на уроках та в позакласній роботі вчителів СГД:

·       професійне самовизначення як чинник соціалізації та адаптації учнів;

·       системна та цілеспрямована діяльність педагогів МОСГН з проблеми формування громадянської свідомості учнів;

·       дослідження та аналіз системи ціннісних орієнтацій учнів у нових соціально-економічних реаліях України;

·       організація проектної та дослідницької діяльності учнів на уроках та в позаурочній роботі вчителів МОСГН;

3.     Духовність педагога – майбутнє України в контексті реалізації Концепції національно-патріотичного виховання учнів та учнівської молоді:

·       формування соціальних компетенцій учнів засобами суспільних дисциплін;

·       організація моніторингових досліджень з розвитку соціалізації особистості;

·       пріоритетність національно-патріотичного виховання учнів в процесі викладання історії України, української  мови та літератури.

4.     Школа – провідний чинник соціалізації особистості в процесі реалізації завдань проблемної теми на І етапі та Концепції національно-патріотичного виховання учнів:

·       шляхи реалізації Концепції національно-патріотичного виховання учнів при викладанні СГД;

·       узагальнення теоретичного і практичного досвіду самоосвітньої діяльності вчителя в системі безперервної освіти;

·       формування соціально-компетентної особистості школяра через вивчення англійської мови;

·       профілактика стресового стану учнів перед та під час ДПА та ЗНО.

5.     Педагогічна експертиза діяльності членів МОСГН за 2015-2016 н.р.

·       підсумки роботи членів МОСГН над методичною проблемою;

·       підготовка учнів 11класу до ДПА та ЗНО з української мови та літератури, історії України, англійської мови;

·       моніторинг якості навченості учнів 5-11 класів з української мови;

·       експертиза навчальної діяльності учнів 5-11 класів з предметів СГД за 2015-2016 н.р.;

·       аналіз роботи МОСГН за 2015-16 н.р. та визначення пріоритетних завдань роботи МО на 2016-17 н.р.

 

Аналізуючи роботу вчителів за 2015-2016 навчальний рік, слід відзначити, що члени методичного об'єднання ознайомлені з досвідом роботи вчителів району та області. Значна увага приділялась вивченню пояснювальних записок до навчальних програм, опрацюванню нових Критеріїв оцінювання знань учнів,  методичних листів та інших нормативних документів.

 

Уся діяльність МОСГН здійснювалась на основі педагогічного аналізу, планування роботи як на поточний період, так і на перспективу згідно з програмою розвитку школи, включаючи багатопланову та різноманітну за змістом і формами роботу з метою забезпечення безперервного зростання професійного рівня вчителів і реалізації науково-методичної проблеми школи.

Діяльність МОСГН спрямовувалась на виконання таких завдань:

·       реалізацію завдань  Концепції національно-патріотичного виховання учнів;

·       формування соціалізуючої особистості та професіонала, патріота України, який усвідомлює свою приналежність до європейської цивілізації й чітко орієнтується в сучасних реаліях і перспективах соціокультурної динаміки;

·       удосконалення науково-теоретичної, психолого-педагогічної, методичної і фахової підготовки членів МО;

·       здійснення інформаційно-нормативного, методичного забезпечення педагогів;

·       узагальнення та обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;

·       прищеплення  любові  до  рідної  мови,  до  рідної  землі;  виховання    поваги  до      традицій  та  історії  свого  народу;

·       формування розуміння важливості вивчення іноземної мови в період становлення української нації як складової європейського простору;

 

Працюючи над даною проблемою, члени МО проводили різні заходи, що демонстрували високий рівень теоретичної та практичної підготовки педагогів та сприяли підвищенню результативності навчально-виховного процесу. Вчителями проводились  позакласні заходи, предметні тижні, єдині тематичні уроки.

Педагогічні працівники методичного об’єднання суспільно-гуманітарного напрямку експериментують, апробують та успішно впроваджують нові ідеї, технології, методики. У педагогічній практиці вчителів виникли нові форми уроків: урок-практикум, урок-пошук, урок-дискусія, урок-вистава, урок-мандрівка, урок-панорама, урок-презентація, відеосвітлиця, «круглий стіл», віртуальні екскурсії тощо.

 

Активізувалася робота членів МОСГН у популяризації досвіду роботи через інтернет-сайт школи, методичний портал та особисті сайти та блоги.

Протягом 2015-2016 н.р. вчителі методичного об’єднання брали участь у роботі районних методичних об’єднань.  Так, вчитель української мови та літератури Захарчич Л.Р. є членом районної творчої групи вчителів української мови та літератури по проведенню, перевірці олімпіадних учнівських робіт ІІ та ІІІ етапів та конкурсних учнівських робіт.

Захарчич Л.Р. розробила заходи щодо відзначення ювілейних дат І.Франка, Л.Українки, Т.Шевченка. Створила   презентацію до уроків української  літератури «Відоме про невідоме». Написала замітки в «Присамарську ниву» та «Твій рідний край»: «На шлях я вийшла ранньою весною» (до 145 р. Лесі Українки). Учителі української мови провели: День української  писемності та мови, День рідної мови, поетичну вітальня-відеосалон до 145 р. Л.Українки для 4-6 кл., конкурс на кращий вірш про рідну мову (5кл) – переможець Демченко В.

Вчитель української мови  та літератури Конюхова Н.О. активний учасник  та порадник всіх методичних обговорень МОСГН, створила презентації та розробила  методичні рекомендації за результатами моніторингових досліджень з проблем соціалізації особистості:

·       до педради ІМД «Реалізація проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»;

·       тренінгу  «17 цілей сталого розвитку – відлік часу пішов» (глобальна програма сталого розвитку на 2015-2030рр.)

Постійно пише замітки про проведені заходи з питань національно-патріотичного виховання та профорієнтації в школі в газети «Присамарська нива» та «Твій рідний край», розміщує напрацювання з власного педагогічного досвіду на персональній сторінці, сайті школи та блозі.

Плідно працюють з творчими учнями вчителі української мови та літератури:  Захарчич Л.Р. - Коряк К. (10 кл.), Лялька О. (6 кл.); Конюхова Н.О. -  Демченко В. (5 кл.);  Щегляк Л.Г. –  Легеня В. (9 кл.), Костогриз А. (9 кл.), Коряк К. (10 кл.); вчитель історії Бабенко Н.І. – Почтовик Є. (11 кл.)

Учні школи приймали участь у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін. Результатом участі учнів в ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіадах є призові місця, які вибороли наші учні:

·       І місце Коряк Катерина (10 кл.) – українська мова, вчитель        Захарчич Л.Р. та ІІІ місце в ІІІ етапі ВУО з української мови;

·       ІІ місце  Почтовик Єлизавета (11 кл.) – історія, вчитель Бабенко Н.І.

·       І місце Коряк К. (10 кл.) та ІІІ місце Костогриз А.(9кл.) – російська мова, учитель Щегляк Л.Г.

   Учні школи прийняли участь у конкурсах, де зайняли призові місця:

·       Міжнародний конкурс знавців української мови ім П.Яцика:

     Демченко В.(5 кл.) – І місце в ІІ та ІІІ етапах, учитель Захарчич Л.Р.

     Лялька О. (6кл.) – І місце ІІ етап та ІІ місце ІІІ етап, учитель       Конюхова Н.О.

·       Всеукраїнський мовно-літературний конкурс ім. Шевченка:   Легеня В. (9 кл.) – ІІІ місце в ІІ етапі, учитель Щегляк Л.Г.

·       Районний конкурс байок зарубіжних байкарів на найкращу режисуру «Фестиваль інсценізованих байок» в номінації «Посмішка дарує радість» -  «Свиня під дубом» (6 кл.), ІІ місце, учитель Охмат Н.В.

·       Участь у Всеукраїнському конкурсі «Лист до мами»: Решетняк М. та Семенчук В. (6кл.), учитель Конюхова Н.О. та Легеня В. (9кл.), учитель Щегляк Л.Г.

·       Всеукраїнський конкурс «Олімпус» з української мови: 3 учнів 6 класу- диплом учасників, учитель Конюхова Н.О.

·       Всеукраїнський конкурс знавців англійської мови  «Гринвіч»:  4 учнів 5 класу  вибороли золотий сертифікат та 2 учні 6 класу срібні сертифікати, учениця 9 класу виграла срібний сертифікат, (учитель Ярош Н.І.); учні 8 класу вибороли  3 бронзові сертифікати (учитель Стрельченко Л.А.).

 

Вчитель історії та правознавства Бабенко Н.І., член районної творчої групи вчителів суспільствознавчих дисциплін, брала активну участь у підготовці та проведенні районних семінарів: «Методичні рекомендації щодо викладання історії та суспільних дисциплін у 2015-2016 н.р.», «Особливості вивчення історії у 7 класі», Закон України «Про декомунізацію» (серпень 2015 р.), «Про особливості підготовки учнів 11 класу до ДПА=ЗНО» (з досвіду роботи вчителя – березень 2016р.) , консультація з питання досвіду роботи вчителя історії  Перещепинської ЗОШ №1  Травецької Т.І. (грудень 2015р.)

На уроках історії, правознавства,  курсу «Людина і світ»  та в позакласній роботі  вчитель Бабенко Н.І.  завжди прагнула  реалізувати Концепцію національно-патріотичного виховання учнівської молоді та учнів школи,  провела зустріч 10 класу з учасником бойових дій на Сході України Мірошником Іваном Вікторовичем.  Всі заходи для учнів 5-11 класів були змістовними, актуальними, виховували патріотичні почуття та відповідальність перед суспільством. Для підвищення методичного рівня роботи учитель ознайомилася з «Дорожньою картою освітньої реформи» в Україні на 2015-2025 рр.

Розробила тестові завдання ЗНО в форматі ДПА з історії України для учнів 11класу відповідно до вимог ДПА 2016 р.

Для роботи з учнями під час засідань секції істориків вчитель Бабенко Н.І. створила презентації: «Спадщина крізь віки» (про Д.І.Яворницького), «Гірчить Чорнобиль крізь роки гірчить…» (про місцевих ліквідаторів аварії на ЧАЕС), «Безсмертний подвиг прапороносця добра і людяності» (сторінками голокосту про Януша Корчака),

Учитель Бабенко Н.І. працювала над вирішенням питання по створенню шкільного наукового товариства «Ерудит» серед учнів 8-11 класів, в результаті є учнівські проекти – презентації:

·       з історії України: «Партизанський рух Новомосковщини в роки ІІ світової війни» - Почтовик Є. (11 кл.), «Оборона Києва» - Перероблена О. (11кл.), «Бабин Яр – трагедія людства» - Котій А. (11 кл.), «М.С.Грушевський – визначна постать історії України» (10 кл.), «Яворницький Д.І. – видатний історик, етнограф та «батько запорізьких козаків» - Васильєва Є. та Коряк К.(10 кл.); «Софія Русова – літературознавець, одна із піонерок українського жіночого руху» - Журавель В. (10 кл.)

·       з всесвітньої історії: «ООН – організація миру і справедливості» (до 70-річчя ООН) - Коваль І. (11кл.)

Учні презентували свої роботи під час відкритих тематичних засідань для учнів 5-11класів та вчителів школи  із демонстрацією робіт на  мультимедійному проекторі :

·       до 150-річчя з дня народження М.С.Грушевського: «М.С.Грушевський – визначна особистість України»;

·       до 160- річчя з дня народження Д.І.Яворницького: «Він прославив Придніпров’я»;

·       до Міжнародного дня Голокосту та 75-річчя трагедії Бабиного Яру під Києвом: «Пам’ятаємо заради майбутнього»;

·       до 30-річчя ліквідації аварії на ЧАЕС: «Гірчить Чорнобиль крізь роки гірчить…»

Вчитель протягом року організувала та провела навчальні екскурсії для учнів 2-9 класів:

·       Виставка в історичному музеї до 71 р. Перемоги над нацизмом у ІІ світовій війні:  «Подвигу – безсмертя, поколінням – пам'ять!»;

·       Екскурсія до історичного музею, присвячена 160-річчю з дня народження Д.І.Яворницького;

·       На о.Хортицю: «Часи козацькі – Січі запорозькі»;

   В рамках проведення Всеукраїнського тижня права в школі було проведено Тиждень права «На паралелях прав та обов’язків» (грудень 2015) з переглядом учнями 8-11класів навчальних фільмів та презентацій на правову тематику.

В квітні 2016р. учитель історії Бабенко Н.І. провела Тиждень історії  «Незалежність. Від 1991-го – назавжди» в рамках року Державності в Україні, присвяченого 25-річчю незалежності України.

Вчителі англійської мови Стрельченко Л.А. та Ярош Н.І. креативно підходять до вивчення англійської мови учнями нашої школи з 1 по 11 класи. Учні школи приймають участь у конкурсі знавців англійської мови «Гринвіч». Людмила Араратівна постійно розміщує розробки уроків з англійської мови на методичному порталі, своєму блозі, розробляє уроки дистанційного навчання, свій досвід роботи презентує через інтернет-сайти.

Учитель англійської мови Стрельченко Л.А. працює над створенням та   захистом учнями проектних робіт: презентації (10 кл.), випуск шкільної газети  (8 кл.), постер «Захистимо довкілля» (10 кл.), створення моделі школи майбутнього (8кл.) Розробила завдання з граматики для учнів 8 кл. у власному блозі, розмістила інформацію про особливості ЗНО з англійської мови у блозі, проводить захист проектних робіт  учнями 10 кл. з демонстрацією  на мультимедійному проекторі.

Людмила Араратівна пройшла в 2015р. курси на базі ДОІППО, активно працює у районній  творчій  групі при Раді директорів по розробці Положення опорної школи.

   Під час предметного тижня  англійської мови «Ти скільки разів людина, скільки мов ти знаєш» вчителі Стрельченко Л.А. та Ярош Н.І. провели конкурс малюнка «Моя улюблена англійська літера» та конкурс «Найкращий знавець англійської мови» (за віковими групами). Розучили англійські дитячі пісні (1-4 кл.), учитель Ярош Н.І., організували вікторину «Сторінками історії та географії  Великобританії та США»  (10 кл.), вчитель Стрельченко Л.А.  

Вчитель Ярош Н.І. поділилася досвідом роботи на районному  семінарі вчителів англійської  мови по темі «Літні мовні табори: участь у конкурсах «Гринвіч» та «Олімпус» (вересень 2015). Працює над упровадженням поглибленого вивчення іноземної мови в 1,2 класах з динамікою розвитку.  Розробила презентації з тем: «Визначні місця Лондону», «Письменники Англії», «Цікаві факти про Велику Британію», контрольні роботи, тексти для учнів 2 класу (поглиблене вивчення).

Учні школи на 2016-17 н.р. вибрали допрофільне (8-9 кл.) вивчення англійської мови.

  Учитель української  мови Щегляк Л.Г. активно впроваджує у свою педагогічну діяльність  онлайн-тестування, використання презентацій до творчості письменників, відеороликів. Склала збірник  електронного читання для учнів 9 класу. Створила  проекти: «Новомосковський Свято-Троїцький собор», «Український вінок». Учні 10 класу вибрали філологічний профіль – вивчення української мови.

  Учитель зарубіжної літератури  Охмат Н.В. разом із учнями 6 класу взяла участь у районному фестивалі інсценізованих байок І.Крилова – «Свиня під дубом» (ІІ місце). Пише замітки в «Присамарську ниву»: «У єдності народу сила», «Нехай на світі спокій буде»; у газету «Твій рідний край»: «Він прославив Придніпров’я».

Створила презентації: «Іван Рєпін», «Мелодія собору» (про Новомосковський собор)  для уроків з художньої  культури; на уроках зарубіжної літератури використовує презентації: «Гоголь і Україна» та «О.Грін: пурпурові вітрила». В березні 2016 р. агітбригада школи «Екокрок» під керівництвом Надії Володимирівни  зайняла ІІ місце в районному етапі змагань екологічних агітбригад.

Вчителі зарубіжної літератури Щегляк Л.Г. та Охмат Н.В. провели Тиждень зарубіжної літератури «Книги – супутні вогні пам’яті людства» (листопад 2015), районний конкурс байок зарубіжних байкарів, 6 кл. – «Свиня під дубом»

   Упровадження системи ДПА як зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови та літератури, історії України та ДПА з іноземної мови (англійської) звертає  значну увагу вчителів до відпрацювання у школярів навичок виконання тестових завдань різної форми і різної ступені складності. Учні 11 класу в 2016 р. на високому (1 учень), достатньому, середньому та початковому (2 учні –по 2 бали та 2 учні- по 3 бали) рівнях здали ДПА з української мови (вчитель Захарчич Л.Р.). На середньому та достатньому рівнях учні 11 класу  здали ДПА з історії України (учитель Бабенко Н.І.). Під час ДПА з англійської мови учні 11 класу підтвердили свої оцінки, отримані за рік (учитель Ярош Н.І.).   
 

   Вчителі, що входять до складу МОСГН, регулярно проходять курсову перепідготовку, підвищують свій фаховий рівень, активні учасники тренінгів при ДОІППО  в 2015-2016н. р.: Стрельченко Л.А., Конюхова Н.О.,         Охмат Н.В. Пройшли курси «Інтел 10»: Бабенко Н.І. та Щегляк Л.Г.

  Вчителі в своїй педагогічній діяльності використовують педагогічний досвід вчителів, методистів, авторів наукових досліджень, що розміщені на методичному порталі та Інтернет-сайтах, публікуються в предметних науково-методичних журналах:

·        «Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання» та бібліотека  цього журналу;

·        «Англійська мова та література в школі»

  Всі члени МОСГН проявляли ініціативу, працювали креативно, були активними на засіданнях МОСГН, педрадах,  психолого-педагогічих семінарах  в обговоренні визначених питань, готували повідомлення, пам’ятки, бліц-інформування,  доповіді, а також ділились своїм досвідом, накопиченим у рамках МО на методичному порталі, сайті школи, на сайті «Класна оцінка», своїх блогах.

  Засідання проводились за «круглим столом», з використанням презентацій, відбувались «методичні мости» по обміну досвідом роботи з членами МОМПН. Члени МО мали змогу ознайомитись з нормативними та інструктивно-методичними матеріалами і програмами викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу в поточному навчальному році, взяли участь у діагностуванні вчителів з метою корекції роботи МО.

  

 В період між засіданнями проводилась така робота:

·        індивідуальна робота з учнями, які мали початковий рівень знань за І семестр та за навчальний  рік;

·        аналіз моніторингу якості знань учнів за І семестр та за 2015-2016 н.р.;

·        обговорення  шляхів організації пошуково-дослідницької роботи серед учнів школи та вироблення плану дій щодо шляхів створення шкільного наукового товариства «Ерудит» в умовах допрофільної та профільної школи;

·        аналіз моніторингових контрольних робіт з української мови в 5-11 класах на початок та кінець семестрів;

·        обговорення Декларації Всесвітньої конференції ЮНЕСКО (12.11.2014) по освіті в інтересах сталого розвитку; «17 цілей сталого розвитку – відлік часу пішов» (глобальна програма сталого розвитку на 2015-2030рр.)

·        визначення методів діагностики інноваційної особистості вчителя;

·        обмін думками щодо узагальнення передового педагогічного досвіду вчителів СГН;

 

   У центрі уваги вчителів, що входять до складу МОСГН, перебуває кожна дитина як унікальна особистість, а це вимагає перегляду форм і методів навчання, моделювання таких видів діяльності, які допомагають формувати в учнів стійкий інтерес до навчання.

   У 2015-2016 н. р. проведено моніторинги:

·       моніторингові контрольні роботи з української мови в 5-11 класах на початок та кінець І семестру 2015-2016 н.р., на кінець 2015-2016 н.р. (результати додаються);

·       результативність самоосвітньої діяльності вчителів МОСГН за 2015-2016 н.р.;

·       моніторинг якості знань учнів з базових предметів СГН за І, ІІ семестр та 2015-2016 н.р. (експертиза додається).

 

 

 

   В результаті моніторингу з української мови було виявлено, що на кінець 2015-16 навчального року найвищий рівень знань мають учні 6 класу, а найнищий – учні 11та 8 класів.  Тому вчитель  Щегляк Л.Г. спланувала консультації протягом літнього періоду з питання мовних утруднень восьмикласників, а також всі вчителі мовники практикуватимуть у наступному навчальному році на уроках повторення, орфографічно-пунктуаційні тренінги та практикуми, здійснюватимуть  диференціацію навчальної діяльності учнів.

Результати моніторингових контрольних робіт з української мови на кінець 2015/2016 н.р. подано в таблиці

 

 

Клас

 

В класі

учнів

Якість знань на п. 2015\16н.р. %

Виконували

роботу

Рівень навчальних досягнень

Рівень

Якості

%

Рівень

Компет.

%

Початков.

Рівень

%

П

С

Д

В

 

5

 

12

 

66,6

 

10

 

2

 

 

3

 

1

 

4

 

50

 

80

 

20

 

6

 

11

 

50

 

9

 

1

 

 

3

 

4

 

1

 

55,6

 

 

88,9

 

11,1

 

7

 

18

 

 

50

 

18

 

4

 

6

 

4

 

4

 

44,4

 

78,8

 

22.2

 

8

 

14

 

0

 

14

 

5

 

6

 

3

 

 

0

 

21,4

 

65,3

 

35,7

 

9

 

16

 

53,4

 

13

 

3

 

4

 

3

 

3

 

46,2

 

 

 77,9

 

 23.1

10

10

 

29

 

10

3

3

2

2

40

70

30

 

11

 

9

 

44,4

 

7

 

1

 

5

 

1

 

0

 

14,3

 

85,7

 

 

   14.3

Всього

90

 

81

19

30

18

14

 

 

 

%

 

45,3

 

23,5

37

22,3

17,2

49,5

82,8

17,2

Всього

поч.н.р.

90

 

75

22

19

25

9

 

 

 

%

 

45,3

 

29,3

25,3

33,4

12

45,4

70,7

29,3

 

За результатами моніторингу  якісний показник по школі 45,3 %  учнів, в яких на високому та достатньому рівнях сформовано  практичні навички  та  орфографічну та пунктуаційну компетентність: з них 17,2 % -високого рівня, 22,3% - достатнього , 37 % -середнього та 23,5% початкового рівня. Як видно з таблиці,  на кінець 2015/2016 н.р. рівень мовної компетентності підвищився на 4,3 % проти 70,7% на початок навчального року, якісний показник – на 4,2%.

 Експертиза навчальних досягнень учнів 5-11 класів з дисциплін суспільно-гуманітарного напрямку свідчить про результативність засвоєння учнями предметів та креативного підходу членів МОСГН при їх викладанні (таблиця та діаграма додаються). Якісний рівень знань учнів за 2015-2016 н.р. свідчить про незначне зниження та підвищення знань з предметів СГН.

Порівняльна таблиця навчальних досягнень (7-12)  учнів 5-11 класів з предметів СГД:

Назва предметів

2014-2015 н.р.

2015-2016 н.р.

Українська мова

51,7

55,6

Українська література

56,32

54,44

Російська мова

54,67

61,97

Англійська мова

52,87

46,67

Зарубіжна література

59,77

63,33

Історія України

60,00

59,49

Всесвітня історія

63,16

58,97

Правознавство

71,43

65,38

Художня культура

51,61

60,00

У цьому навчальному році було введено спецкурс у 10 класі «Історія України в особах: І половина ХХ століття» з метою поглибленого вивчення історії України, а також продовжено індивідуальне вивчення української мови в 10 класі «Практикум із правопису української мови».

Завдяки створенню умов психологічного комфорту для самореалізації учнів, всі учні 5 класу успішно пройшли адаптацію, а вчителі готові до роботи в умовах нового Державного стандарту.

   Всі учителі МОСГН ознайомилися із новими рекомендованими підручниками для 8 класу та вибрали найбільш вдалі підручники з СГД відповідно до нового Державного стандарту та зробили відповідні замовлення через Міністерство освіти і науки України.

   Позитивні тенденції діяльності членів МОСГН у 2015-2016 н. р.:

·       популяризація ППД вчителів через Інтернет-сайт школи та особисті сайти та блоги;

·       участь та здобуття призового (ІІІ) місця в ІІІ етапі ВУО з української мови та літератури;

·       участь та здобуття призових місць у ІІ етапі ВУО з предметів СГН;

·       здобуття призових місць у всеукраїнських  конкурсах та районному конкурсі;

·       активне впровадження інтерактивних форм і методів у педагогічній діяльності членів МО;

·       активна співпраця вчителів ШМО з районними МОСГН;

 

Основні завдання

методичного об’єднання СГН на 2016-2017 н.р.

 

·        Спрямувати роботу методичного об’єднання на вирішення науково методичної проблеми «Формування соціально компетентної особистості в контексті школи громадянського становлення, над якою працює колектив школи, та науково-методичної проблеми методоб’єнання «Реалізація громадсько-патріотичного потенціалу предметів суспільно-гуманітарного напрямку як фактор формування загальноосвітньої і соціальної компетентності особистості»:

·        запроваджувати педагогічні стратегії соціалізації особистості визначені в процесі роботи над обласним науково-методичним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» на ІІ етапі;

·        працювати над удосконаленням науково-теоретичної, психолого–педагогічної, загально дидактичної і фахової підготовки членів МО, їх самоосвітньої та творчої діяльності;

·        формування інноваційного освітнього середовища як умови розвитку соціалізації особистості;

·        активне впровадження нових стандартів  базової освіти;

·        залучення учнів до науково - дослідницької  роботи, участі в районних, обласних конкурсах  та олімпіадах;

·        виховання в школярів рис патріотизму, національної гідності, активної життєвої позиції;

·        сприяти навчанню з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, що базуються на особистісно-орієнтованому підході до навчально-виховного процесу;

·        дбати про гармонійне поєднання мотиваційного, змістового та виховного компонентів уроку;

·        сприяти створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, де учень і вчитель є рівноправними суб’єктами навчання;

·        дотримуватися у педагогічному досвіді співіснування основних дидактичних типів і варіантів різних уроків, традиційних та інноваційних форм, методів, прийомів навчання;

·        упроваджувати інтерактивні технології, мультимедійні засоби в практику роботи вчителів;

·        постійно працювати над одним із основних завдань школи – формування в учнів ключової компетентності – уміння вчитися, що забезпечить не лише успішне навчання в школі, а й упродовж усього життя, допоможе у професійній діяльності, реалізації себе в соціальному середовищі;

·        допомагати кожному вчителю визначити рівень його особистісно-професійного розвитку, фахової компетентності, вміння спілкування з учнями;

·        покращити видавничу діяльність, а також спонукати педагогів до участі в професійних конкурсах, ярмарках педагогічних ідей, презентувати свій педагогічний досвід через методичний портал, блоги тощо;

·        продовжити  роботу по формуванню методики з підготовки учнів до проведення тематичного тестування учнів, державної підсумкової атестації, до зовнішнього незалежного оцінювання випускників;

 

 

 

Науково-методична проблема методичного об'єднання суспільно- гуманітарного напрямку на 2015-2016 н.р.

https://yadi.sk/i/4ZQrruasqQtCD

 

9 листопада члени МО, вчителі -словесники організували відзначення Дня української писемності та мови, залучивши всіх шанувальників рідного слова до відеосалону "До мови доторкнімось серцем"

Мовно-літературний відео салон

Юні шанувальники рідного слова 9 класу на годині спілкування обговорювали питання "Кохані жінки в житті Тараса Шевченка".

     

 

 
 
 
 
 

span /


1
2
3
4