Губиниський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 1 Новомосковської районної ради


remember me

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Персональна сторінка вчителя англійської мови Стрельченко Л.А.

Стрельченко Людмила Араратівна

вчитель іноземної мови

освіта - вища, ДДУ, 1979 

спеціаліст вищої категорії, " учитель-методист"

педагогічний стаж  -36 років

 

Професійне кредо: " Дорогу осилит идущий"

Проблема, над якою працюю: " Формування та розвиток базових комунікативних умінь в основних видах мовленнової діяльності"

Інформація щодо ЗНО з англійської мови у 2017 році розміщена на персональному блозі вчителя та за посиланням http://osvita.ua/doc/files/news/10/1005/Inozem_2016-2.pdf

Методичні рекомендації

щодо викладання іноземних мов у  2016/2017 н.р.

Геополітичні, комунікаційні та технологічні зміни в суспільстві втягнули як в безпосереднє так і в опосередковане спілкування доволі велику кількість людей різноманітного віку, професій, інтересів. Відповідно зросли і потреби у використанні іноземних мов. Особливо актуальним на сьогодні є інтерактивний підхід до вивчення іноземних мов, у сфері розвитку культури мовлення, та розвиток таких компетенцій як: мовна, мовленнєва і соціокультурна. Для сучасної мовної освіти вкрай необхідні міжпредметна інтеграція, багаторівневість, варіативність та орієнтація на міжкультурний аспект в оволодінні мовами.

Нові завдання вимагають змін до рівнів володіння іноземними мовами, визначення нових підходів до відбору змісту та організації матеріалів, використання адекватних форм та видів контролю.

Слід враховувати, що навчальні програми з іноземних мов не встановлюють порядок (послідовність) вивчення предметної тематики у рамках навчального року, а лише вказують на зміст, вивчення котрого є об'єктом тематичного контролю та оцінювання у рамках семестрового і підсумкового контролю.

Програми з іноземних мов мають наскрізний характер та представлені в єдиній системі, в діяльнісній термінології з чітко вираженою кореляцією між класами.

Інваріанта складова Типового навчального плану основної школи  забезпечує реалізацію змісту іншомовної освіти на рівні Державного стандарту.

Якість   загальної   середньої   освіти   забезпечується   через   реалізацію   інваріантної та варіативної частин навчального плану, які обов'язково фінансуються з відповідних бюджетів. Предмети та курси за вибором визначаються загальноосвітнім навчальним закладом у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.

 

Зміст навчання іноземної мови в школі реалізується через основні цілі направлені на розвиток в учнів культури спілкування в процесі формування всіх компонентів іншомовної комунікативної компетенції. Це передбачає формування як чисто лінгвістичних навиків (лексичних, фонетичних, граматичних), так і їхнє нормативне використання в усному та писемному мовленні. Зміст і структура предмета іноземна мова визначається:

-         комунікативними цілями і задачами;

-         варіативністю змісту навчання іноземної мови в різних типах шкіл;

-         кількістю годин, що відводиться на вивчення іноземних мов;

-         віковими особливостями учнів;

-         міжпредметними зв'язками.

На початковому етапі навчання (1-4 класи) велике значення має створення психологічних та дидактичних умов для розвитку в учнів початкових класів бажання вивчати іноземну мову, стимулювання потреб в ознайомленні зі світом закордонних ровесників та використання іноземної мови для цих цілей; формування елементарних умінь міжособистісного спілкування іноземною мовою з опорою на рідну мову. Вивчення іноземної мови в початковій школі направлено на:

-      створення умов для ранньої комунікативно-психологічної адаптації до нового мовного світу, що відрізняється від світу рідної мови і культури, і для подолання у подальшому психологічного бар'єру у використанні іноземної мови як засобу комунікації;

-      ознайомлення з іншомовним пісенним, віршованим та казковим фольклором, світом ігор та розваг;

-      набуття дітьми соціального досвіду за рахунок розширення спектру комунікативних ролей у ситуаціях сімейного та шкільного спілкування, з друзями і дорослими іноземною мовою;

-      формування уявлень про спільні риси та особливості спілкування рідною та іноземною мовою;

-      формування елементарних комунікативних умінь у 4-х видах мовленнєвої діяльності з урахуванням можливостей та потреб молодших школярів;

-      формування деяких універсальних лінгвістичних понять, що спостерігаються в рідній та іноземній мовах.

 

На середньому етапі основної школи (5-9 класи) в центрі уваги знаходиться послідовний та систематичний розвиток в учнів всіх складових комунікативної компетенції в процесі оволодіння ними різноманітними стратегіями говоріння, читання, аудіювання, письма.

Навчання іноземної мови на цьому етапі направлено на опанування мовою як засобом міжкультурного спілкування через:

-       формування    і   розвиток    базових   комунікативних   умінь    в    основних   видах мовленнєвої діяльності;

-       соціокультурний розвиток учнів у контексті європейської та світової культури за допомогою країнознавчого, культурознавчого матеріалів;

-       формування умінь представити рідну культуру і країну в умовах іншомовного міжкультурного спілкування;

-       ознайомлення учнів з доступними для них стратегіями самостійного вивчення мов і культур.

 

На завершальному етапі середньої школи (10-11 класи) вивчення іноземної мови завершується формування комунікативної компетенції на рівні (В1+), що забезпечує використання іноземної мови у ситуаціях офіційного і неофіційного спілкування в навчальній соціально-побутовій, культурній, адміністративній сферах комунікативної взаємодії.

Завдання і зміст іншомовного навчального спілкування старшокласників варіюються з урахуванням профілю школи і розширюються за рахунок міждисциплінарного підключення іноземної мови до вивчення інших предметів. Навчання іноземної мови на профільному рівні спрямовано на:

-     Розвиток комунікативної культури та соціокультурної освіченості школярів, що дозволяє їм бути рівноправними партнерами міжкультурного спілкування іноземною мовою в побутовій, культурній та навчально-професійній сферах;

-     Навчання етики дискусійного спілкування іноземною мовою при обговоренні культури, стилів і способу життя людей;

- Розвиток загальнонавчальних умінь збирати, систематизувати й узагальнювати культурознавчу та іншу інформацію, що представляє інтерес для учнів;

- Ознайомлення учнів з технологіями самоконтролю і самооцінки рівня володіння мовою;

- Розвиток вмінь представляти рідну країну і культуру, способів життя людей в процесі іншомовного культурного спілкування;

- Використання іноземної мови у професійно-орієнтованому освіті.

Залежно від профілю школи останнє передбачає професійно-орієнтоване навчання іноземної мови при вивченні:

-     гуманітарних дисциплін (історія, література, світова художня культура,суспільствознавство) за допомогою спецкурсів іноземною мовою або інтегрованих курсів з країнознавства і культурознавство, курсу з підготовки гідів-перекладачів та ін;

-   природничо-математичних дисциплін через спецкурси іноземною мовою на інтерактивній   основі, курси з технічного перекладу та інші курси, що надають мовну підтримку для профільної освіти і спілкування школярів;

-   дисциплін, орієнтованих на конкретну професію, за допомогою профільно-орієнтованих мовних курсів для учнів професійно-технічних ліцеїв.

Середня школа також повинна створювати умови і стимулювати школярів до вивчення кількох іноземних мов з урахуванням потреб як самих учнів, так і суспільства в цілому.

Організація навчально-виховного процесу та навчально-методичне забезпечення

Загальноосвітній навчальний заклад, що забезпечує загальноосвітній рівень підготовки з іноземної мови (Рівень В1) відповідає рівню, запропонованого Радою Європи для європейських шкіл. Цей рівень допускає досягнення функціональної грамотності у володінні іноземною мовою, формування іншомовної комунікативної компетенції як інтерактивної мети навчання, що включає мовну, мовну, соціокультурну, стратегічну і навчальну компетенції і передбачає виховання та розвиток школярів засобами іноземної мови. Рівень може бути досягнутий випускниками при ранньому початку вивчення іноземної мови, тобто з І класу початкової школи. Досягнення порогового рівня є необхідною передумовою для практичного використання іноземної мови в найпоширеніших ситуаціях міжособистісного та міжкультурного спілкування з носіями цієї мови. А також є обов'язковою умовою для продовження освіти у ВНЗ. Отже, дана модель, не будучи профільною, не виключає разом з тим переходу окремих школярів в інші типи шкіл / класів і не закриває для них можливості подальшої освіти у ВНЗ.

Загальноосвітній навчальний заклад, що забезпечує академічний рівень підготовки з іноземної мови (Рівень В1+), в основному буде реалізовуватися в класах гуманітарно-філологічного профілю (рідна мова та література історія, суспільствознавство). Специфіка цілей і змісту навчання іноземної мови у цих класах спрямована на:

-   можливе використання іноземної мови в рамках обраного профілю;

-   розширення інформації у профільних освітніх областях/навчальних предметах за рахунок використання профільних текстів у навчанні іноземної мови, оволодіння певною кількістю відповідних профілю іншомовних термінів, активізацію рецептивного граматичного мінімуму (наприклад складних форм пасивного стану);

- посилення діяльнісної складової за рахунок використання перекладу як професійно-орієнтованого вміння, широкого використання проектної діяльності, що дозволяє включити основні види іншомовної мовленнєвої діяльності в інші види діяльності (трудову, навчально-дослідну, естетичну та ін.),

- організацію професійно-орієнтованого іншомовного спілкування.

Навчально-методичне забезпечення для цього рівня побудоване з урахуванням особливостей іноземної мови як навчального предмета, до числа яких входять:

- міжпредметні (змістом промови іноземною мовою можуть бути відомості з різних областей знання, наприклад, літератури, мистецтва, історії, географії, та ін);

- багаторівневість (з одного боку, необхідно оволодіння різними мовними засобами, що співвідносяться з аспектами мови: лексичним, граматичним, фонетичним, з іншого вміннями в чотирьох видах мовленнєвої діяльності);

- поліфункціональність (іноземна мова може виступати як мета навчання і як засіб придбання відомостей в інших областях знання).

Профільний рівень загальноосвітнього навчального закладу передбачає поглиблене вивчення іноземної мови на старшій ступені школи. Поглиблене вивчення іноземної мови і, відповідно, країнознавства і літератури країни мови, що вивчається, переклад - може розглядатися як профільна мовна підготовка (при наявності 4 та більше навчальних годин на тиждень). Навіть при такому короткостроковому поглибленому вивченні іноземної мови може бути досягнутий рівень навченості (рівень В2), що перевищує пороговий рівень (в термінах Ради Європи). Ця модель співвіднесена за цілями і до певної міри за змістом із так званими    спеціалізованими школами з поглибленим вивченням іноземної мови. Цей рівень передбачає більш гнучке і більш вільне володіння іноземною мовою, використання його як засобу міжособистісного та міжкультурного спілкування в широкому спектрі ситуацій офіційної і неофіційної взаємодії з носіями мови. Досягнення цього рівня дозволяє випускникам, з одного боку, продовжити освіту в лінгвістичному чи іншому спеціалізованому ВНЗ, з іншого - здійснювати трудову діяльність відразу після закінчення школи в обраній професійній сфері, що передбачає професійно орієнтоване використання іноземної мови, наприклад, в якості спеціаліста середньої ланки: секретаря-референта (зі знанням іноземної мови), гіда-перекладача, працівника готельного, ресторанного бізнесу та ін. Введення спецкурсів, факультативів і курсів за вибором в класах цього рівня дозволяє не тільки краще готувати випускників до діяльності в зазначених вище, а й розширює діапазон підготовки випускників з іноземної мови.

Реалізацію саме цих особливостей навчання іноземних мов забезпечує використання автентичних навчально-методичних комплектів видавництва країн, мова яких вивчається “Пірсон Едюкейшн”, “Оксфорд Юніверсіті Прес”, “Губер”, “Лангеншайт”, “Експрес Паблішінг”, «Кле» Великобританії, Німеччини та Франції, які рекомендовані МОН України.

Базові курси за вибором обов'язкові для всіх учнів. Вони входять до складу профілю навчання на старшій ступені школи. Учні відвідують ці курси за вибором, і їх кількість повинна бути достатньою, щоб задовольнити потреби учнів. Реалізуються ці курси за рахунок шкільного компоненту навчального плану і підтримують вивчення основних профільних предметів на заданому рівні. За призначенням можна виділити кілька типів курсів за вибором. Одні з них можуть бути як би «надбудовою» профільних предметів і забезпечити для найбільш здібних школярів підвищений рівень вивчення того чи іншого навчального предмета. Інші повинні забезпечити міжпредметні зв’язки і дати можливість вивчати суміжні предмети на профільному рівні (країнознавство, література). Решта курсів може бути орієнтована на придбання школярами освітніх результатів для успішного просування на ринку праці (діловодство або ділова іноземна мова, курси з підготовки до роботи у сфері обслуговування і т.д.) Вибираючи з переліку курси за вибором необхідно враховувати, що мова йде не тільки про їх програми і навчальні посібники, але й про всю методичну систему навчання цим курсам в цілому. Адже профільне навчання - це не тільки диференціювання змісту освіти, але, як правило, і по-іншому побудований навчальний процес. Саме тому в навчальних планах в рамках часу, що відводиться на курси за вибором, передбачені години на організацію навчальних практик, інтернет-проектів, дослідницької діяльності. Ці форми навчання, поряд з розвитком самостійної навчальної діяльності учнів, застосуванням нових методів навчання (наприклад, дистанційного навчання, навчальних ділових ігор і т.д.), стануть важливим чинником успішного проведення занять з курсів за вибором. Передбачувана система не обмежує школу в організації того або іншого профілю навчання (чи кількох профілів одночасно), а учня - у виборі різних наборів курсів за вибором, які в сукупності і складуть його індивідуальну освітню траєкторію. У багатьох випадках це зажадає реалізації нетрадиційних форм навчання, створення нових моделей шкільної освіти.

У загальноосвітніх навчальних закладах може використовуватися лише те навчально-методичне забезпечення, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. Перелік рекомендованої літератури затверджується наказом Міністерства освіти і науки України та оприлюднюється через "Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України". Із зазначеним переліком можна ознайомитись на сайті Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua.________________________________________

З огляду на те, що майже всі стратегічні документи щодо вивчення іноземних мов зорієнтовані на Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, то більш детально ознайомитись із основними положеннями цього документу можна на сайтах: http:www.coe.int; www.britishcouncil.org.ua;  www.goethe.de/kiev.

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов

На  сьогодні уточнені схеми і критерії оцінювання, оскільки формат завдань з іноземних мов носить компетентнісний і характер і в тій чи іншій мірі охоплює всі компоненти комунікативної компетенції в якості об'єктів контролю.

Обсяг тексту, рівень складності, лексична та граматична наповнюваність, тематика текстів для аудіювання та читання; обсяг висловлювань монологічного висловлювання та кількість реплік у діалогічному мовленні, характер і тематика, лексична і граматична наповнюваність для говоріння; обсяг письмового повідомлення, його тематика, структура, повнота розкриття змісту, лексична насиченість та рівень граматичної компетентності для письма визначається вчителем відповідно до Програмових вимог, для кожного етапу навчання та типу навчального закладу.

Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна атестація. Більшість прийомів поточного оцінювання спрямовано на детальну перевірку окремих параметрів мови або вмінь мовлення, яких щойно навчили, тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання і виставляється єдиний тематичний бал. Під час виставлення тематичного балу результати перевірки робочих зошитів не враховуються.

Семестрове оцінювання з іноземної мови проводиться один раз наприкінці семестру за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо).

Для виконання всіх видів навчальних робіт з іноземної мови учням рекомендується мати зошити:

-    з першого року навчання (1 клас) - 2 зошити один з яких може бути на друкованій основі;

-    для виконання тематичних, підсумкових, контрольних робіт окремі зошити не заводяться.

При перевірці робіт з іноземної мови у початковій школі (1-4 класи) вчитель виправляє помилки і пише зверху правильний варіант слова, виразу тощо. Зошити у яких виконуються навчальні класні та домашні роботи перевіряються після кожного уроку у всіх учнів з виставленням оцінок.

В 5-9 класах зошити перевіряються один раз на тиждень.

В 10-11 класах у зошитах перевіряються найбільш значимі роботи, але з таким розрахунком, щоб один раз в місяць перевірялись роботи всіх учнів.

Словники перевіряються один раз в семестр. Вчитель виправляє помилки і ставить підпис та дату перевірки.

Не менш важливим на сьогоднішній день у сучасній школі є саме оцінювання. Самооцінювання є невід'ємним умінням сучасної людини в процесі пізнання і самопізнання та альтернативним способом оцінки досягнень учнів. Найважливішою метою самооцінювання є підвищення учнівської здатності до саморефлексії, що сприяє зростанню питомої ваги самостійності в організації процесу навчання (самонавчання). Одним з найефективніших інструментів, що допомагає розвинути в учня здатність до самооцінювання в іншомовному навчанні є Європейське мовне портфоліо.

Використання Європейського мовного портфоліо дозволяє зробити процес іншомовного навчання більш прозорим для учнів, допомагаючи їм розвивати їхню здатність до відображення та самооцінювання, таким чином, надаючи їм можливість поступово збільшувати свою відповідальність за власне навчання.

Загальноєвропейські рівні володіння мовою є базовими для Європейського мовного портфоліо. Вони забезпечують основу для учнівського самооцінювання та слугують матеріалом для постановки навчальних цілей. Шкали для самооцінювання відповідно до рівнів мовленнєвих умінь є центральними для структури і функцій Європейського мовного портфоліо. Таким чином, використовуючи Європейське мовне портфоліо у своєму іншомовному навчанні учні не тільки знайомляться із загальноєвропейськими рівнями володіння мовою, але й на практиці вчаться працювати з ними - з одного боку, займаючись плануванням власної навчальної діяльності із визначенням конкретних цілей за допомогою дескрипторів в оціночних шкалах, з другого - займаючись самооцінюванням, яке є результатом ефективної учнівської рефлексії власного процесу навчання мови. Отже, за допомогою Європейського мовного портфоліо спрощується процедура впровадження європейських стандартів оцінювання учнів, в тому числі під час формуючого чи підсумкового тестування, які здійснюються за допомогою дескрипторів відповідно до Загальноєвропейських рівневих стандартів.

Під час вивчення іноземної мови дія самооцінювання може фокусуватися на трьох аспектах. Перший - це сам навчальний процес. Учні повинні бути здатними оцінити, наскільки добре вони навчаються взагалі, на певному етапі та наскільки успішно виконують індивідуальні завдання та досягають навчальних цілей. Другий аспект для самооцінювання - це учнівські комунікативні уміння, відповідно до рівнів і дескрипторів, розроблених Радою Європи. Третій аспект - це лінгвістична компетенція учня. Використовуючи самооцінювання, учні вчаться контролювати свій лінгвістичний здобуток і виправляти помилки, використовуючи ті самі шкали і оціночні схеми, які використовуються під час оцінювання іншими. Таким чином, вони починають глибше розуміти методи оцінювання, що може допомогти їм краще скласти підсумкові іспити (тести).

Самооцінювання та традиційне оцінювання не можуть замінити один одного, але в ідеалі вони повинні доповнювати один одного. Самооцінювання базується на учнівській розвинутій здібності рефлексії з метою оцінити свої знання, уміння й досягнення. Оцінювання іншими надає більшої об'єктивності у вимірювані тих же знань, навичок і досягнень. Використання цих двох видів оцінювання сприятиме розвитку учнівської автономії, впровадженню компетентістного підходу у навчання іноземних мов, кращого розуміння загальноєвропейських оціночних стандартів.

На сьогодні розроблено український варіант Європейського мовного портфоліо який пройшов апробацію у п'яти регіонах України (Харків, Одеса, Донецьк, Чернівці, Тернопіль) та підготовлено і видрукувано методичний посібник «Європейське Мовне Портфоліо: Методичний посібник. - Тернопіль: Лібра Терра,2015.». Більш детально ознайомитися з основними положеннями щодо використання Європейського мовного портфоліо можна на сайтах: www.coe.int/portfolio; wwwcilt.org.uk/elp.htm; www.nacell.org.uk/elp.htm; www.eelp.gap.it; www.europeestaalportfolio.nl та безпосередньо звернувшись до національного експерта проекту Карпюк О.Д. за адресою:  karpiuk@i.ua.

Звертаємо увагу, що наказом МОН від 03.06.08 №496 затверджено інструкцію з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів. Відповідно до загальних вимог до ведення класного журналу «Записи в журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов частково допускається запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета».

Всі записи в зошитах учні повинні проводити з урахуванням наступних вимог:

-    писати акуратно та розбірливо;

-    записувати дату виконання роботи (число та місяць). Дата в зошитах з іноземних мов записується так як це прийнято у країні мова котрої вивчається. Після дати необхідно вказати де виконується робота (класна чи домашня робота);

- вказати номер вправи або вид роботи, що виконується.
Зошити та словники підписуються мовою яка вивчається.

Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міносвіти і науки України від 20.02.02 р. № 128. При поглибленому вивченні іноземної мови з 1-го класу клас ділиться на групи з 8-10 учнів у кожній (не більше 3 груп); при вивченні іноземної що не є мовою навчання, а вивчається як предмет - клас чисельністю понад 27 учнів ділиться на 2 групи.

 

Сайт з підготовки до ДПА з іноземних мов з варіантами пробних тестів: http://www.dpa2016.com.ua/

ДПА з англійської мови. Методичні рекомендації: формат, критерії оцінювання http://www.dpa2016.com.ua/Content/DPA2016.pdf

 Вправи для формування  граматичних вмінь для учнів 8-10 класів http://larmenia280113.blogspot.com/

http://larmenia280113.blogspot.com/2016/04/blog-post.htmlСистема освіти у США - додатковий текст для вивчення теми " Шкільне життя" у 10 класі

З досвіду роботи вчителя англійської мови

/uploads/editor/2021/93105/sitepage_88/files/cikl_urokiv_1.doc-цикл уроків у 11 класі з теми " Сімейні стосунки" за підручником О.Карп'юк

/uploads/editor/2021/93105/sitepage_88/files/vistup_np_mo.doc - методична стаття про особливості викладання іноземної мови у 1 класі

/uploads/editor/2021/93105/sitepage_88/files/lesson_6.doc -урок у 6 класі з теми " Час сніданку"

/uploads/editor/2021/93105/sitepage_88/files/lesson_10.doc - урок у 10 класі з теми " Моя улюблена страва"

http://wiki.iteach.com.ua/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BE_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2_7_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83_%D0%B7_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%8E:_%22_%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE_%D1%82%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%22%27%27%27

/Files/images/2016 рік англ. мови.jpg 

Відповідний указ підписав президент України Петро Порошенко.

Рішення про оголошення наступного року роком англійської мови в Україні ухвалене з метою сприяння її вивченню для розширення доступу українців до світових можливостей, забезпечення інтеграції України до європейського простору та підтримки програми Go Global, яка визначає вивчення англійської мови одним із пріоритетів стратегії розвитку.
Кабінету Міністрів України доручено розробити і затвердити комплекс заходів на 2016 та наступні роки, що будуть спрямовані на активізацію вивчення громадянами англійської мови.
Зокрема, уряд має передбачити організацію на базі вищих навчальних закладів курсів із вивчення англійської студентами, аспірантами, докторантами, педагогічними і науково-педагогічними працівниками, сприяти розширенню навчальних дисциплін англійською мовою, запровадити вивчення англійської мови як другої іноземної у загальноосвітніх навчальних закладах, у яких вона не вивчається.
Також мають бути проведені фахові конкурси, олімпіади та інші змагання з англійської серед педагогічних, науково-педагогічних працівників, учнів та студентів.
У рамках року англійської мови буде проведено взаємний обмін учнями, студентами між навчальними закладами України та держав, у яких англійська є основною мовою спілкування.
Передбачається активізація участі українських шкіл в навчальній програмі Європейського Союзу "Е-Twinning Plus", розширення мережі літніх мовних таборів, започаткування проекту підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників з англійської мови.Згідно з указом президента, має бути удосконалено законодавство щодо визначення переліку посад педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах і наукових установах, кваліфікаційною вимогою для зайняття яких є володіння англійською мовою, а також запровадження вимоги щодо англомовної компетентності для присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань.Також поетапно запроваджуватиметься сертифікація вчителів іноземних мов з метою визначення рівня володіння ними відповідною мовою та диференціації оплати праці залежно від фахового рівня володіння мовою.Планується запровадження освітніх теле- та радіопрограм із вивчення англійської для різних категорій населення, поширення практики демонстрування фільмів англійською із субтитруванням державною мовою, активізація ведення англомовної версії офіційних веб-сайтів органів державної влади тощо. Обласні та Київська міська державні адміністрації мають забезпечити розроблення та реалізацію відповідних регіональних планів заходів, спрямованих на популяризацію вивчення англійської мови в Україні.

Лист від 09.11.2015 № 1874 "Про проведення конкурсу з англійської мови для учнів загальноосвітніх навчальних закладів"

Лист від 19.11.2015 № 1938 "Щодо Всеукраїнських конкурсів з англійської мови для вчителів та учнів"

 

 

Дослідження інноваційного ППД вчителів суспільно-гуманітарного напрямку в умовах нового Державного стандарту та розвитку

 інноваійної особистості

( з досвіду роботи Стрельченко Л.А., вчителя іноземної мови)

 

Одним із пріоритетних напрямів реформування освіти, висунутих новим Державним стандартом освіти , визначено необхідність «досягнення якісно нового рівня у вивченні іноземних мов». Іноземна мова - це не просто навчальний предмет. На відміну від інших академічних предметів, це ціла галузь, оскільки розкриває перед людиною скарбницю іншомовної культури, нові стилі життя. Інтеграція України у світову спільноту потребує досконалого володіння іноземними мовами. Тому оволодіння іноземними мовами визначене як один з пріоритетних напрямів реформування освіти. Формування свідомості в процесі вивчення іноземних мов відбувається шляхом розкриття способів мислення.

Специфіка іноземної мови як навчального предмета полягає в тому, що спілкування є не лише кінцевою метою навчання, а й засобом її досягнення. Саме Вчитель робить усе можливе і неможливе для цього. Творча особистість Учителя - необхідна умова реформування освіти. Учитель, який творчо реалізує свої педагогічні здібності, розвиває й укріплює внутрішній потяг до самовдосконалення вбачає сенс не тільки в самостійному творчому пошуку, а й у розвитку творчих здібностей своїх вихованців. На уроках англійської мови, використовуючи передовий досвід колег працюю над формуванням в учнів:

• культури навчальної праці;

• намагаюсь реалізувати принцип переконаності учнів у дієвості та необхідності знань;

• розвиваю самостійність учнів як засіб їх інтелектуального розвитку;

• навчаю вмінню самостійно регулювати свою розумову діяльність;

• розвиваю  такі прийоми мислення, як порівняння, узагальнення, встановлення причинно-наслідкових зв'язків;

• мотивую оцінки ситуацією успіху, просування учня у творчому пошуку;

• створюю необхідну психологічну атмосферу підтримки та розвитку особистості

Як учитель - предметник, викладач іноземної мови, я бачу мету своєї роботи у формуванні комунікативної компетенції учнів, у розвитку навичок діалогічного та монологічного мовлення, у вихованні толерантного ставлення до людей.

Проблеми формування комунікативної компетентності досліджувалася зарубіжними та вітчизняними вченими Бодальовим О., Ємельяновим Ю., Жуковим Ю., Заброцьким М., Петровською Л., Панфіловим А., Лісіною Л., Руденським Є. та іншими. Комунікативна компетентність особистості розкривається, на думку вчених, у ставленні до людей, до самого себе, в особливостях взаємин між людьми, у вмінні контролювати й регулювати свою поведінку, доводити, аргументувати власну позицію та виявляється в умінні моделювати процес спілкування.

Оскільки навички комунікативної компетенції необхідні конкурентоспроможній особистості у новому тисячолітті, тому на уроках англійської мови на перший план виходять проблеми продуктивного спілкування. Розвиток Інтернет - технологій дає можливість спілкуватися як у смс-чатах;так і в онлайн-режимі. Зараз існує багато програм-перекладачів, але не завжди їх переклад відповідає тому значенню, яке вкладає в нього мовець, та й не завжди є можливість ним скористатися. Саме тому на уроках англійської мови ми з дітьми намагаємося не тільки розігрувати ситуації з певної проблеми, але й звертати увагу на лексичні та інтонаційні особливості мови. Це дуже важко сприймається учнями – не носіями мови. На допомогу приходить робота з прислів'ями та приказками, що вважається найважчою вправою. Але діти дуже полюбляють такі вправи, оскільки це виявляє ерудицію дітей та посилює міжкультурні зв'язки, допомагає глибше пізнати менталітет жителів країни, мова якої вивчається.

Наприклад: They are liked as pears. (Вони схожі, як дві горошини.)

А в українській мові - Вони схожі, як дві каплі води.

Вирішила спробувати розвивати творчі здібності учнів застосовуючи інноваційні технології навчання та теорію творчої особистості. Творчій особистості необхідна творча діяльність, творче спілкування, творче мислення, творча активність та творчий пошук. Такі можливості дає урок англійської мови.

Як відомо, англійці відрізняються своєю стриманістю, що також вплинуло на розвиток мови. Урок розпочинається із питання : «How are you?» («Як у вас справи?»). Вираз обличчя не завжди розповість вам про справжній стан справ. Тільки інтонація та певні рухи, які можуть супроводжувати вислів, покажуть вам справжній настрій мовця. Пропоную виконати таку вправу: дитині потрібно відповісти на питання не використовуючи міміку обличчя, лише жести та інтонацію.

У розвитку творчих здібностей мені допомагають інтерактивні технології (робота в парах, «Мікрофон», «Мозковий штурм», дискусія), проектні технології(дослідницькі, ігрові, метод портфоліо), уроки критичного мислення.

З успіхом застосовую на уроці нестандартні розминки (підібрати пару, з’єднати слово з поясненням, розгадати кросворд, чайнвод), сенкан, твори-перевтілення (учням дається завдання уявити себе іншою людиною і описати почуття, визначні місця, відомих людей та інше), есе (про подорожі, смаки, захоплення).

Роль учителя іноземної мови полягає у розвитку та становленні інноваційної особистості школяра. З одного боку, він повинен бути особистістю, відповідати ідеалу, який чекає від нього дитина (володіти особистісною моральністю), а з іншого боку, він повинен володіти професійними якостями (спеціальними знаннями та вміннями для впровадження інноваційних технологій в практику шкільного життя).

Проте, у реальному житті все набагато складніше, адже діти такі різні: здібні й не дуже, цілеспрямовані й ні. До кожного класу, до кожної дитини потрібний індивідуальний підхід та методи роботи. Це може бути робота в групах або парах, хоча з іншими це не спрацьовує. Необхідно буде шукати метод роботи, який підходить для цього неповторного класу або дитини. І будь який передовий досвід має пройти апробацію і втілювати його треба через призму свого класу, своїх учнів і своїх можливостей. У цьому полягає складність нашої роботи, але разом із тим і привабливість.

Виступ на ШМО з теми «Розвиток полікультурної і багатомовної особистості
через предмет вивчення 2-ої іноземної мови»

Освітня політика третього тисячоліття в усьому світі покликана розвиватися в контексті полікультурності. Завдання вчителів, навчаючи і виховуючи дітей в умовах полікультурності, приділяти особливу увагу толерантному та адекватному сприйняттю інших національних культур. На сучасному етапі розвитку суспільства роль іноземної мови в освіті не вичерпується тільки тим, що її розцінюють як одну із пріоритетних дисциплін. Іноземна мова об'єктивно вважається суспільною цінністю, тому її включення в шкільну програму школи є саме соціальним замовленням суспільства. Вона сприяє розширенню не тільки філологічного, але й загального кругозору учнів. Є всі підстави думати, що виділення полікультурного аспекту в змісті навчання іноземним мовам у школі, забезпечить умови для сприйняття школярами полікультурної картини сучасного світу,  виховання у молодого покоління толерантності, високої культури міжнаціональних відносин.

Навчання іноземним мовам у полікультурних умовах набуває нового змісту, який характеризується наявністю декількох компонентів. Першим важливим компонентом є гуманітарний та освітній зміст, тому що повноцінна освіта залежить від ступеню володіння мовою як засобом спілкування. Другим виділяють особливий лінгвістичний зміст, так як між мовами існує безперервний взаємозв'язок, у результаті якого забезпечується порівняння іноземної мови з рідною, а також перехід з іноземної мови на рідну й навпаки. У такій взаємодії мови вступають у складні відносини, що стимулює загальний розвиток особистості школяра. Третім компонентом вважають специфічний соціально-релігійний зміст. Носії різних мов є представниками різних релігійних конфесій, взаємовплив мов і релігій також сприяє загальному розвитку особистості. Четвертий компонент - культурно-політичний зміст. Сучасна світова тенденція до вивчення не тільки традиційних європейських мов, але й східних мов сприяє розширенню й підтримці культурно-освітніх зв'язків. Останнім є так званий „особливий зміст”, який грунтується на ідеї глобалізації й мирного співіснування народів різних країн, етнічних груп, національних культур.

Ефективність процесу полікультурної освіти засобами іноземної мови обумовлена дотриманням певних принципів, серед них виокремлюють принцип дидактичної культуродоцільності, принцип діалогу культур і цивілізацій, принцип домінування проблемних культурознавчих завдань. Сутність першого принципу полягає у відборі матеріалу для реалізації навчальних цілей; необхідності визначення ціннісного змісту і значущості відібраного матеріалу; визначенні доцільності використання даного матеріалу відповідно до вікового й інтелектуального потенціалу учнів. Сутність другого принципу - діалог культур і цивілізацій - полягає в необхідності аналізу автентичних або частково автентичних матеріалів з точки зору вірогідності їхнього потенційного використання у процесі моделюванні культурного простору за принципом кола, що розширюється (від етнічних субкультур до світової культури); використанні культурознавчого матеріалу про рідну країну. Третій принцип - домінування проблемних культурознавчих завдань - базується на використанні серії поступово ускладнених завдань, серед яких виділяються завдання, спрямовані на збір, інтерпритацію й узагальнення культурознавчої інформації; розвиток полікультурної компетенції, що допомагає орієнтуватися в комунікативних нормах, у виборі прийнятних форм взаємодії з людьми в умовах міжкультурного спілкування .

Основною метою навчання іноземній мові у сучасній школі є розвиток особистості школяра, здатного використовувати іноземну мову як засіб спілкування в діалозі культур, який бажає брати участь у міжкультурній комунікації та самовдосконалюватися. Вважається, що практичний результат навчання іноземній мові, перш за все, досягається в процесі особистісно-комунікативного навчання, яке передбачає вирішення завдань, пов'язаних з освітою, вихованням і розвитком особистості школяра. Така освіта спрямована на навчання, а в подальшому - на розширення і поглиблення країнознавчих і культурознавчих знань, що включають знання про особливості способу та стилю життя зарубіжних однолітків, їх соціальний статус у суспільстві, національні молодіжні культури, соціальні ініціативи .

Отже, навчання іноземній мові й іншомовній культурі сприяє формуванню вмінь вчитися, спілкуватися, співіснувати з людьми різних етнічних груп, формує багатий досвід соціально-культурного спілкування, що є міцною базою залучення учнів до глобальних цінностей цивілізації. У процесі вивчення іноземної мови учні опановують нові засоби спілкування для безпосереднього доступу до цінностей світової культури, особливо до культурних цінностей країни досліджуваної мови: її історії, географії, науки, літератури, мистецтва. Соціальні зміни в суспільстві спричиняють зміни в організації мислення, праці й техніки. Відбуваються також зміни в оцінці людських цінностей, у вчинках і переконаннях людей. Саме тому соціокультурна спрямованість навчання іноземній мові представляється найбільш значимою на сучасному етапі.

 Процес оволодіння іноземною мовою стає творчим процесом відкриття для себе країни досліджуваної мови, менталітету людей, що говорять на цій мові, їхньої культури, історії, мистецтва, а також стимулом для власного вдосконалення в культурному й духовному плані. Використання іноземної мови як засобу соціокультурного розвитку школярів дозволяє домогтися якісних результатів в оволодінні мовою, сприяє підвищенню внутрішньої мотивації й дозволяє повніше реалізувати стратегічну мету навчання іноземній мові як засобу розвитку здатності учнів до міжкультурної комунікації .

Навчання англійської мови має бути орієнтоване на глобалізацію цілей її вивчення. Відмінною рисою мови міжнародного спілкування є здатність відображення в ньому культур учасників комунікації. Саме в цьому випадку англійську мову як мову міжнародного спілкування відображає культурне розмаїття сучасних полікультурних спільнот, а також культурне самовизначення учасників діалогу. Вивчення мовного розмаїття необхідно для формування в учнів мовної обізнаності, що включає мовну спостережливість і готовність до зустрічі з мовною варіативністю.  Іноземна мова , як перша так і друга, відіграє одну з найважливіших ролей в цьому процесі, оскільки є прямим шляхом знайомства дитини з культурою іншої країни насамперед через мову.

На сучасному етапі учень повинен володіти знаннями, що представляють цілісну картину світу, навичками та вміннями здійснення діяльності, сучасними ціннісними орієнтаціями, основами міжкультурного спілкування всередині країни, на міжнародному рівні.

Згідно державних освітніх стандартів, вивчення іноземної мови в  школі спрямовано на досягнення наступних цілей:

§                     Розвиток іншомовної комунікативної компетенції в сукупності її складових, а саме: - мовна компетенція, мовленнєва, соціокультурна, полікультурна компетенція і навчально-пізнавальна компетенція .

§                     Розвиток особистості учнів за допомогою реалізації виховного потенціалу іноземної мови: - формування в учнів потреби вивчення іноземних мов і оволодіння ними як засобом спілкування, пізнання, самореалізації та соціальної адаптації в полікультурному, поліетнічному світі в умовах глобалізації на основі усвідомлення важливості вивчення іноземної мови та рідної мови як засобу спілкування і пізнання в сучасному світі

§                     Розвиток культури сприйняття сучасного, багатомовного світу.

§                     Комплексний білінгвістичний і полікультурний розвиток мовної особистості учнів.

§                     Розвиток в учнів полікультурної компетентності (яка є одним з компонентів комунікативної компетенції), що допомагає їм орієнтуватися в досліджуваних типах культур і співвідносити з ними норми комунікації і форми спілкування.

§                     Навчання технологіям захисту від культурної дискримінації і асиміляції.

§                     Створення умов для культурної творчості.

А також сформувати і розвинути в учнів  такі вміння передбачені змістом навчального матеріалу:

§                     Вживати ІМ в ситуаціях полікультурного спілкування;

§                     Розуміти рівноправність інших культурних, мовних, релігійних уподобань;

§                     Пояснити і засвоїти інший спосіб життя;

§                     Розширити індивідуальну картину світу за рахунок залучення до мовної картині світу носіїв мови, що вивчається .

Ефективність процесу формування ІКК на засадах полікультурності зумовлена дотриманням таких принципів:

·        Принцип дидактичної культуровідповідності Виявляється у відборі матеріалу для навчальних цілей; необхідності визначити ціннісний зміст і значимість відібраного матеріалу; у визначенні доцільності використання даного матеріалу з урахуванням вікового й інтелектуального потенціалу учнів.

·        Принцип діалогу культур і цивілізацій Виявляється в необхідності аналізу автентичних або частково автентичних матеріалів з точки зору можливості потенційного їх використання при моделюванні культурного простору за принципом ширшого кола (від етнічних субкультур до світової культури); в побудові дидактичної моделі на основі контрастивної-порівняльного вивчення культур і цивілізацій з точки зору історичного аналізу; використання культурознавчих матеріалу про рідний країні.

·        Принцип домінування проблемних культурознавчих завдань Виявляється у використанні серії поступово ускладнюються завдань, серед яких виділяються завдання, спрямовані на збір, інтерпретацію і узагальнення культурознавчих інформації; у розвитку полікультурної компетенції, яка допомагає орієнтуватися в комунікативних нормах, у виборі прийнятних форм взаємодії з людьми в умовах міжкультурного спілкування.

·        Підбір засобів для формування полікультурності є дуже важливим, так як саме від правильності їх підбору залежить успішність процесів засвоєння необхідних навичок і вмінь. Одним з основних із засобів формування полікультурної комунікативної компетенції науковці вважають читання англомовних культурно-країнознавчих текстів. Важливою складовою у формуванні полікультурної компетенції слід вважати міжпредметні зв’язки з іншими навчальними предметами, адже учитель як провідник полікультурної ідеї, завжди повинен орієнтуватися в інформаційному просторі інших наук.

Стосовно формування ІКК учнів, в контексті урахування полікультурного аспекту викладання іноземної мови згідно досліджень виокремлюються такі тенденції:

1.    Акцент робиться на комунікативний компонент, на розвиток досвіду творчої взаємодії представників різних етнічних культур, на формування ціннісних орієнтацій.

2.    При відборі іншомовного змісту навчання враховуються більшою мірою цікаві для школярів проблеми, інтереси, перш за все це виявляється у відборі автентичного текстового матеріалу, у виборі тем для обговорення, відео, аудіо матеріалів, застосування Інтернету. В будь-якому матеріалі має чітко проглядатися виховний полікультурний зміст, направлений на формування толерантності, поваги, розуміння.

3.    Використовується проблемна подача матеріалу, вправи на рефлексію, на розвиток самооцінки самосвідомості.

4.    Відбираються такі матеріали, які апелюють до особистого досвіду учнів, до їх почуттів, емоцій, які спонукають їх до висловлення власної думки, оцінки, що стимулює формування ціннісних орієнтацій.

5.    Вибираються такі прийоми і технології навчання, за яких учень ставиться в центр навчального процесу, стаючи суб'єктом діяльності. Тому необхідно організувати його взаємодію з учнями, надати процесу навчання практичну спрямованість. Тому перевага віддається навчанню в співробітництві, використанню групової роботи і т. д

 

     Отже процес формування ІКК та полікультурності учнів  під час вивчення як першої так і другої  іноземної мови має включати в себе три необхідних компонента:

§                     формування достатнього запасу фонових знань про національну культуру країни досліджуваної мови,

§                     формування адекватного і дружнього сприйняття іноземної мови та її реалій

§                     практичне тренування в міжкультурній комунікації.

Вчитель іноземної мови Стрельченко Л.А.

2014 рік

 

 

Тема:

 

 

Обираємо майбутню профeсію. Урок у 10 класі.

( After A. Nesvit’s book,10, Standard Level)

 

Suggested level – B1

 

Ludmyla STRELCHENKO

a teacher of English

secondary school of Hubynykha,

Novomoskovsk district,

Dnipropetrivsk region

 

Завдання:

 

 

 

 

 

Обладнання:

1. To revise the vocabulary on the topic.

2. To practice pupils’ reading and listening skills.

3. To encourage pupils to talk about career and choice of profession.

4. To reinforce topic items and students’ knowledge of the topic.

 

 

малюнки, картки з текстами

 

ХІД УРОКУ

І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення.

Greeting and aim

 Привітання та повідомлення теми та завдань уроку.

Today we’ll talk about very important problems for you – choice of the career and job interviews. Thomas Edison, a famous inventor once said: “Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work.” Do you agree with this statement?

DO… DON’T…

You will listen and read some interesting texts on the topic, fill in the gaps and dramatize dialogues, practice speaking.

 

Check on homework

 Перевірка домашнього завдання.

Repots about part-time jobs during school holidays

Warm-up

 Мовна розминка.

1. T. – I’d like you to answer some questions:

- Have you decided yet what job you’d like to do when you’re older?

-Would you like to go to university? If so, what do you think you would study?

-Do you think you’ll ever go abroad to work?

-Can you imagine yourself running your own company one day?

- Would you like to do the same job that someone in your family does now?

2.T. - It has become a common practice to have an interview before getting a

job. So, look at the advice for job interviews and make a list of things to do and not to do during the interview.

 

To do

Not to do

Put on casual clothes for the interview.

Go out for a walk before the interview to relax.

Think about the job and write down your strengths and weaknesses.

Find out information about the company.

Turn up at the interview a couple of minutes early.

Take down notes during the interview.

Sit down and stand up when they ask you to.

Make up information about yourself.

Make out you understand something when you don’t.Go into a lot of detail about your personal life.

Speak up and express yourself clearly.

Sit up straight and maintain eye contact.

 

ІІ. Основна частина уроку.

 

Reading

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Pre-reading activity.

T.-I’d like you to read through the whole text quickly to get a general idea of the meaning.

A Job Interview.

I think the  interview (1)_______( to go) well. He (2) __________( to want)  to know of things about me and what I (3) _____________( to do) in the last few years. Firs he (4) ________( to ask) me if I (5) ___________( to have) a nice trip down from Manchester and how long it (6)________( to take) me to get there. He also (7)__________( to want) to know whether it (8) __________( to snow) in Manchester. The chitchat over he (9) __________( to ask) me how old I ( 10)________( to be) and where I (11)__________( to be born), although I ( 12)__________( to send) him my CV by post. He then ( 13) __________( to ask)how long I (14)___________( to live) in Manchester and I (15)___________( to tell) him. His next question was whether I (16) _______( to be married) and whether I (17)________( to have) a family or not. I explained that I ( 18) ___________( to be) separated and that I (19) ____________( to have) one daughter. He ( 20)____________( to ask) me how long I (22) ___________( to work) as an editor and much I ( 23)___________( to be paid) at my present job. He ( 24)________( to ask) me what I( 25)__________( to like) most about my job and who( 26)________(to tell) me about their company. The main question he( 27) _________( to ask) me ( 28)____________( to be) how much I ( 29)__________( to expect) to be paid. I think the interview (1)_______( to go) well

b) While-reading activity.

T.- Fill in the correct past forms

c) After-reading activity.

T.-Do you think the author  got the job? Why or why not?

(Students discuss whether they think the author  got the job, and if not why not.

What should she have done differently)

 

a) Pre-listening activity.

T-Now I want you to listen to another interview for a holiday job. Do you think Oliver got the job?

Tapescript.

Woman: Good morning, take a seat.

Oliver: Good morning. Thank you.

Woman: My name is Judith Wainwright. I’m the personal manager for Camp

Elizabeth Holidays. Are you Oliver Blackstone?

Oliver: That’s right.

Woman: I see that you’re in your last year at school.

Oliver: Yes, I’m doing my ‘A’ level this summer. I hope to go to university to study informational technology.

Woman: So why do you want to work with us at Camp Elizabeth?

Oliver: Well, your company has a good reputation. I know some people who have been to your camp and they say everything was well organized. I enjoy working with children and I’d like to get some more work experience.

Woman: What experience do you have?

Oliver: I help with the youth club at school. I’ve organized sports and trips to various places- to concerts and plays and things like that.

Woman: Mm, what qualities do you think are important for the job?

Oliver: I’m sorry, what do you mean exactly?

Woman: I mean, the qualities you need to work with children and organize sports and other activities.

Oliver: Well, you certainly must have patience. A lot of patience! And another important thing is enthusiasm. You’ve got to show children that you enjoy things.

And, well, you also have to be very careful. Accidents can happen very easily, so you need to be well organized.

Woman: OK, are there any questions you’d like to ask me?Oliver: Er, yes, just one thing. Could you tell me what kind of  accommodations there is for people working at the camp?

Woman: Yes, most monitors have their own rooms, but some will have to share.

Oliver: Right, I see.

Woman: Well, thank you, Oliver. I’ll be getting in touch with people next week.

Oliver: Thank you very much. Goodbye.

b) While-listening activity.

T.- Complete the Function File with words from the list.

 

Certainly, enjoy, getting in touch, important thing, just one thing, qualities, take a seat, thank you, work experience

 

Function File: Job Interview

Interviewer

Good morning,

(1)……….

Why do you want to work with us at Camp Elizabeth?

 

What experience do you have?

 

 

 

What (5)……….. do you think are important for the job?

 

 

 

Are there any questions you’d like to ask me?

I’ll be (9) ……….. with people next week.

 

Interviewee

Good morning,

(2)………..

I (3)……….. working with children and I’d like to get some (4)……….

I help with the youth club at school.

I’ve organized sports and trips to various places.

You (6)……….. must have patience

And another (7)………. thing is

enthusiasm. And, well, you also have to be very careful.

Yes, (8)………..

 

 

Thank you very much.

 

 

 

 

Grammar

T-Read the text bellow. For each of the empty space choose the correct answer ( A,B,C or D)

ІІІ. Заключна частина уроку.

 

 

Home assignment

 Prepare a short report aboout your plans for future. What job would you like to occupy?

Summary

Our lesson is coming to the end. I would like to listen to your impressions of the lesson. Was it informative? Interesting? Useful? What new information have your learnt?

 

 

ПЛАН САМООСВІТИ НА 2013/2014 Н.Р.

 

 

№ з/п

Проблематика роботи

Форма представлення результату

Строки

Відмітка про виконання

1

Нормативно-правова база щодо викладання предмету

Використання в повсякденній роботі

До 01.09.13

 

2

Управління класним колективом на уроках англійської мови

повідомлення на засідання МО

Згідно плану МО

 

3

Методичні прийоми комунікативного навчання англійської мови

Обговорення з викладачами школи

вересень-листопад

 

4

Організація роботи з творчо обдарованими дітьми на уроках

участь в олімпіадах

постійно

 

5

Державний стандарт з  іноземної мови у 5 класі

обговорення з колегами

згідно  плану

 

6

Поповнення  персональної сторінки  вчителя іноземної мови доробками

творчий звіт до атестації

протягом н.р.

 

7

Навчання учнів навчально-дослідній діяльності та виконанню учнівських презентацій

використання на уроках

згідно календарного плану

 

8

Навчання діалогічного мовлення як засобу розвитку креативного мислення учнів

використання на уроках

згідно календарного плану

 

9

Використання ІКТ для підвищення ефективності освітнього процесу

використання на уроках

згідно плану

 

10

Ознайомлення з ППД вчителів району та країни

використання на уроках

постійно

 

11

Підготовка учнів до ЗНО

участь у ЗНО

травень